REGULAMIN  SALI ZABAW “Arka Noego”

§1. Postanowienia ogólne

1. SALA ZABAW “Arka Noego” oferuje i organizuje:
a) salę zabaw – przestrzeń swobodnej zabawy na czteropoziomowej konstrukcji zabawowej o powierzchni 42,80 m2.
b) zajęcia dla dzieci,
c) przyjęcia urodzinowe, bale oraz inne imprezy okolicznościowe dla dzieci zgodnie z ofertą.

§2. Wyjaśnienie pojęć

1. Organizator, personel – SALA ZABAW ARKA NOEGO.

2. Prawny opiekun – prawny opiekun dziecka, które korzysta z usług Organizatora

3. Klient – prawny i dorosły opiekun dziecka lub osoba reprezentująca prawnego opiekuna i działająca w jego imieniu, osoba zamawiająca usługę świadczoną przez Organizatora.

4. Uczestnik – dziecko lub osoba dorosła korzystająca z usług Organizatora.

PRZESTRZEŃ SWOBODNEJ ZABAWY oraz KAFEJKA

§1. Zasady uczestnictwa w Przestrzeni Swobodnej Zabawy

1. Przestrzeń Swobodnej Zabawy czynna jest sześć dni w tygodniu od godz11:00 do 19:00, poniedziałki – zamknięta. W wakacje oraz ferie jesteśmy czynni 7 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00.
Istnieje możliwość zarezerwowania placu na potrzeby przyjęcia np. urodziny lub przez grupy zorganizowane.

2. Przestrzeń Swobodnej Zabawy na konstrukcji zabawowej jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 11 roku życia z ograniczeniem wzrostowym do wysokości 150cm.

3. Dzieci do 3 lat wchodzą na teren SALI ZABAW “ARKA NOEGO” z dorosłym opiekunem i w trakcie zabawy pozostają pod jego stałą opieką.

4. Dzieci powyżej 3 roku życia mogą pozostać na terenie Przestrzeni Swobodnej Zabawy same, z tym, że opiekun powinien znajdować się na terenie Sali Zabaw ARKA NOEGO.

§2. Bezpieczeństwo zabawy

1. Na teren SALI ZABAW ARKA NOEGO nie wolno wnosić przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu podczas zabawy (biżuteria, paski z ostrymi klamrami, okulary, szaliki itp.) a przed rozpoczęciem zabawy należy opróżnić kieszenie i pozbyć się gumy do żucia,zalecane jest również zdjęcie kolczyków.

2. Należy zabezpieczyć przedmioty mogące ulec zniszczeniu np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera. Organizator nie odpowiada za zniszczenie lub zaginięcie przedmiotów klienta.

3. W konstrukcji z piłeczkami nie wolno wspinać się po siatce i skakać do basenu z piłeczkami,nie wolno również wchodzić do góry po zjeżdżalni, wspinać się po wewnętrznych lub zewnętrznych ściankach nie przeznaczonych do tego celu, niszczyć elementów konstrukcji, wystroju wnętrza lub zabawek, popychać innych uczestników zabawy, wynosić piłki z basenu, wnosić pozostałe zabawki wyposażenia sali zabaw do konstrukcji, spożywać słodyczy, jedzenia oraz pić podczas zabawy – groźba zadławienia, podejmować zachowań, które mogą grozić upadkiem, urazem lub innym uszczerbkiem dla dziecka lub jego rodzica/opiekuna, korzystać z urządzeń i wyposażenia sali zabaw w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem.
Należy zachować bezpieczny odstęp między zjeżdżającymi na zjeżdżalni.

4. W trosce o zdrowie dzieci, zabrania się przebywania w SALI ZABAW ARKA NOGO osób będących nosicielami chorób zakaźnych, wirusowych lub bakteryjnych. Opiekun ma obowiązek poinformowania personelu SALI o schorzeniach czy niepełnej sprawności dziecka (np. astma, epilepsja,cukrzyca, zaburzenia słuchu).

5. W wyjątkowych przypadkach, gdy dziecko sprawia problemy wychowawcze i stanowi zagrożenie dla innych dzieci personel SALI ZABAW ARKA NOEGO może odmówić przyjęcia dziecka lub odsunąć je od zabawy.
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń (dotyczących bezpieczeństwa zabawy, spraw organizacyjnych lub podobnych) personelu na terenie SALI ZABAW ARKA NOEGO.

6. Rodzice mogą przebywać na SALI ZABAW ARKA NOEGO w salach urodzinowej i baletowej oraz w kafejce wraz z dziećmi.

7. Właściciel oraz personel SALI ZABAW ARKA NOEGO nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób dorosłych i dzieci rażąco łamiących zasad bezpieczeństwa oraz regulaminu.

§3. Sprawy porządkowe

1. Ubrania wierzchnie oraz obuwie należy pozostawić w szatni. Osoby korzystające z Przestrzeni Swobodnej Zabawy wchodzą na plac w skarpetkach, rajstopach lub antypoślizgowych papciach.

W wyjątkowych przypadkach pozwala się rodzicom pozostać w butach jedynie na terenie kafejki.

2. Ze względów zachowania maksymalnej czystości, na teren KONSTRUKCJI ZABAWOWEJ nie wolno wnosić jedzenia i picia.
Dziecko można nakarmić w miejscu do tego przeznaczonym, czyli przy stoliku w kafejce lub przy stoliku na sali urodzinowej.

3. Na terenie sali zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.

§4. Płatności

1. Opłaty za pobyt w przestrzeni swobodnej zabawy pobierane są zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Płatności należy dokonać gotówką lub kartą. Opłaty za zabawę na terenie sali zabaw naliczane są wg czasu zabawy, z dokładnością co do 5min po godzinie zabawy. Przed wejściem należy zgłosić imię dziecka w celu rejestracji godziny wejścia. Rozliczenie za bilet wstępu następuje w momencie wejścia na teren sali zabaw. Natomiast rozliczenie za organizacje urodzin oraz innych imprez okolicznościowych następuje przed wyjściem z terenu obiektu.

PRZEPISY KOŃCOWE

§1. Ogólne zasady bezpieczeństwa oraz sprawy porządkowe

1. Personel SALI ZABAW ARKA NOEGO jest odpowiednio przeszkolony i uczulony na sprawę bezpieczeństwa dzieci. Wchodzenie dzieci do wnętrza „konstrukcji zabawowej” jest możliwe za zezwoleniem personelu oraz pod pilną obserwacją rodziców i opiekunów.

2. Ubrania wierzchnie i obuwie należy pozostawić w szatni.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Sali Zabaw.

§2 Odpowiedzialność

1. Organizator posiada Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej.

2. Za ewentualne szkody na mieniu Sali Zabaw lub na osobach trzecich i ich mieniu spowodowane przez dziecko odpowiada prawny opiekun dziecka.

3. Uczestnictwo w zajęciach/ warsztatach/ imprezach może spowodować zniszczenie lub zabrudzenie odzieży.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zabrudzenie odzieży dziecka podczas zajęć.

§3. Dane osobowe i wizerunek

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz zgłaszanego dziecka.
Dane będą przetwarzane przez Organizatora – Administratora danych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane osobowe i prawie ich poprawienia.
Dane osobowe klientów będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia , zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10maja 2018roku. Szczegółowe informacje RODO znajdują się na stronie internetowej https://arka-noego.eu/prywatnosc/

§4. Jakość usług

1. Wszelkie uwagi lub zastrzeżenia w stosunku do prawidłowości lub jakości świadczonych usług Klient powinien zgłaszać Organizatorowi na piśmie.

2. Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 1 powinny zawierać opis przedmiotu uwag lub zastrzeżeń, żądanie Klienta oraz termin wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie i nie widoczne na monitoringu uznane zostaną za nie powstałe na Sali Zabaw.

3. Organizator rozpatruje zgłoszenie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania oraz informuje Klienta na piśmie lub ustnie o sposobie rozwiązania zgłoszonego problemu.

4.Personel udostępnia nagrania monitoringu dla wyjaśnienia spraw w terminie maksymalnie 7 dni od powstania zdarzenia.

§5. Postanowienia inne

1. Wszelkie spory wynikające w związku z przeprowadzanymi zajęciami strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia spory rozpoznawane będą przez właściwy Sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Skorzystanie z usług SALI ZABAW ARKA NOEGO oznacza potwierdzenie zapoznania się i akceptację niniejszego regulaminu.